voorwaarden Active qi trips:

~ Marğalé B. zal haar uiterste best doen om alle kosten vooraf kenbaar te maken en
deze op te nemen in de reissom, het kan echter voorkomen dat door
onvoorziene omstandigheden
of extra activiteiten (zoals plotselinge accijns (prijs-)verhogingen ter plekke e.d.) bijkomende
kosten ontstaan tijdens de reis. Deze zijn niet inbegrepen in de betaalde reissom en
zijn voor rekening van de deelnemer.

~ Marğalé B. zal een uiterste inspanning leveren om naar haar beste vermogen de
deelnemers te begeleiden en de reis te organiseren( mits men verplichte aanwijzingen-instructies opvolgt zoals bijv.
veel water drinken, zonnebrand met hoge factor opdoen, geen tips of kleding geven zonder overleg).
Voor de goede orde zowel in de groep en als bezoeker van authentieke (kwetsbare)
plaatsen in Gambia. Marianne is niet aansprakelijk is
 voor enige schade die
ontstaat tijdens de reis, tenzij de schade volgt uit opzet of grove schuld van Marianne.
De deelnemer is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt
door het nalaten van deze aanwijzingen.

~ Dat het deelnemen aan Marğalé B. qi trip c.q. training in Zhi Neng Qi Gong op eigen
risico is, dat de deelnemer hierbij verklaart dat hij/zij in goede gezondheid is.
Een eventuele kwaal, dieet en/of medicijngebruik
moet worden aangegeven voor vertrek uit Nederland,
graag via de intake voorafgaand aan de Marğalé B. qi trip. Voor vertrek zullen
er twee ochtenden plaatsvinden met training in ZNQG.
Bij deelname aan de training in Zhi Neng Qi Gong is Marianne van Berkel
nooit aansprakelijk is voor enige schade; lichamelijk; mentaal
of materieel die ontstaat tijdens de training.

~ Dat de deelnemer zelf zorg zal dragen voor toereikende zorg-, annulerings- en
reisverzekeringen en dat Marğalé B. niet aansprakelijk is voor kosten ontstaan als
gevolg van het niet voldoende verzekerd zijn van deelnemers.

~ De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen,
brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Marğalé B.
bekend waren op het moment van het publiceren op de website.
Marğalé B. behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot
reeds aangegane reisovereenkomsten, de reissom te verhogen als gevolg van
verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging
van de brandstofkosten of voedsel kan Marianne van Berkel van deze bepaling afwijken.
Bij een verhoging van de reissom zal Marianne v. Berkel steeds aangeven op
welke wijze deze verhoging berekend is.

~ Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van
vervoerders kunnen van invloed zijn op de data van vertrek, aankomst of reisduur.
Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie
door Marianne van Berkel verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van
de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema’s.
Bij de uitvoering van de Marğalé B. qi trip kan dan ook nimmer sprake zijn van vertraging
waarvoor Marğalé B. aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel
door de deelnemer afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de deelnemer
geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek
tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het
oorspronkelijke tijdstip. 

~ De deelnemer van de Qi trip dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle
vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereld paspoort en vaccinatie bewijzen,
etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de deelnemer de door Marianne van Berkel
verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op
toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

~ De lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de Marğalé B. qi trip
die Marianne van Berkel aanbiedt, brengt mee dat voor of tijdens de reis
eventuele aanpassingen in het reisprogramma kunnen 
worden aangebracht. De
aanpassingen kunnen inhouden dat van een andere luchthaven wordt vertrokken,
dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd,
dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc.

Marianne van Berkel verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer
zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het Marğalé B. qi trip programma kunnen
in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en
plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen op de website is aangegeven.

Marianne van Berkel is in dat geval verplicht aan de deelnemer alternatieven te bieden die
zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden. In deze omstandigheden kan
het voorkomen dat Marianne van Berkel en de deelnemer ten aanzien van het
betrokken onderdeel van de reis overeenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen
worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reis overeenkomst.

~ Indien de deelnemer weigert aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen, is hij/zij over
de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 5 % per maand over iedere maand
of een gedeelte van een maand der vertraging.

~ Op de reis/qi trip overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is
Nederlands recht van toepassing.

~ De deelnemer heeft geen recht op restitutie bij annulering van de reis.

 Click here for English

Marğalé B.
Klarendalseweg 7
6822 GA Arnhem
Hollandia
+31(0)264436887
geopend:
wo-vr.-za. 13-17
en op afspraak